fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});
top of page

CONDICIONS GENERALS


Condicions generals de contractació
1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
(d'ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D'una part, el proveïdor dels serveis, SPORTS EVASION, SL. el nom comercial del qual és Water Sports Centre Calella (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social en C/Jovara 153 bj, Calella, Barcelona, Espanya. 08370, N.I.F B60187531 telèfon de contacte 629 37 33 80, i e-mail: e-mail: info@wsc.cat, sent titular del lloc web www.wsc.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de serveis a través del lloc web ressenyat.

I d'una altra, l'Usuari  – Client (d'ara endavant l'Usuari) del lloc web, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:

Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per a contractar.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol servei ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça d'e-mail info@wsc.cat perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de comprar els serveis han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els serveis comprats.

Water Sports Centre Calella no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels productes a la venda en la web.

La responsabilitat civil de Water Sports Centre Calella pels productes subministrats queda limitada a l'import d'aquests, l'usuari renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Water Sports Centri Calella per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits en la web www.wsc.cat, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web www.wsc.cat.

Water Sports Centri Calella és una empresa especialitzada en la venda activitats nàutiques i embeni els seus serveis a distància per Internet a través de la seva pàgina web i de manera presencial.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
2.1 Àmbit d'aplicació:
El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta la prestació, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un servei concret.

2.2 Territori d'aplicació:
La botiga virtual de www.wsc.cat està activa per a tothom.

2.3 Capacitat per a contractar:
Per a poder realitzar la comanda de contractació d'un servei haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client:
La validació d'una comanda a través de la web www.wsc.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web www.wsc.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació:
Water Sports Centre Calella es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïssin una vegada realitzada una reserva, s'aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.wsc.cat
3.1 Publicació de preus:
Els preus dels serveis són els mostrats en cada tipus d'activitat en la nostra web.

Tots els preus exposats a la botiga www.wsc.cat inclouen l'IVA vigent. Tots els preus que consten en la web són vàlids excepte error tipogràfic i en tot cas s'expressaran en la moneda Euro (€).

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.

3.2 Informació de serveis:
La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de realitzar cap servei per part nostra.

Els continguts de www.wsc.cat estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d'això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns serveis. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del servei, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

3.3 Disponibilitat del/els serveis/s:
Water Sports Centre Calella té disponible els seus serveis durant la temporada d'obertura i segons els horaris publicats en la pàgina web. El servei ha d'adquirir-se per a un dia en concret i en segons quines activitats, també ha d'indicar-se l'hora de prestació d'aquest.

En el cas que Water Sports Centre Calella no pugui prestar el servei se li oferiran dues alternatives:

El canvi de data i hora per a la prestació de servei

La devolució de l'import pagat de la part del servei no consumit.

3.4 Procés de comandes i validació:
La compra a través del lloc web constitueix un acte d'acceptació irrevocable de les presents condicions, i només pot ser impugnada en casos limitats previstos en aquestes. En conseqüència,Water Sports Centre Calella en cap cas pot ser considerada responsable de la no execució o mala execució dels serveis contractats, a causa de l'entrada de les dades de l'Usuari particular.

3.5 Frau:
Si Water Sports Centre Calella sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA
L'usuari que realitzi la compra en línia se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva comanda.

Una vegada ha seleccionat les activitats desitjades, s'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

Triar l'activitat fent clic en ella.

S'haurà de triar el dia de prestació del servei i en alguns casos l'hora de prestació d'aquests.

Triat el servei, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament triada).

Se sol·liciten una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i el lliurament posterior, i després se sol·licita el consentiment de l'usuari per a guardar les seves dades.

Una vegada emplenat el formulari, apareixerà una pantalla d'observacions i la casella de verificació que haurà de marcar-la ja que és l'acceptació d'aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.

Per a finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar

Una vegada realitzat el pagament es lliurarà mitjançant correu electrònic el comprovant de pagament

Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça de correu electrònic o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-lo immediatament a l'adreça d'e-mail que apareixerà en la web per a procedir a l'esmena d'aquest error.(info@wsc.cat)

Davant qualsevol dubte pot contactar  amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@wsc.cat o al telèfon +34 629 37 33 80

Water Sports Centre Calella proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@wsc.cat.

Water Sports Centre Calella posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. ENVIAMENT
En el moment de la finalització de la compra en línia li enviarem confirmació del pagament i el comprovant de compra i totes les característiques, preu i data de contractació en cas de resrva a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda.

6. FORMES DE PAGAMENT:
Per a la compra per la web el pagament serà mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s'accepten targetes Visa i Mastercard. Només s'accepten pagaments amb targetes segures en els quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "Mastercard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

S'utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d'aquesta.

7. DRET DE DESISTIMENT:
L'Usuari té drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el servei.

El dret de desistiment no serà aplicable segons l'article 103 apartat l) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris als contractes que es refereixin al subministrament de serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

Tret que hi hagi acord entre Water Sports Centre Calella i l'Usuari, aquest no podrà exercir el dret de revocació a què es refereix aquest paràgraf, una vegada que el servei adquirit, ha començat.

En particular, no es realitzaran devolucions ni abonaments parcials o totals de la reserva en cas que no compleixi amb les expectatives del client.

8. NUL·LITAT I INDEFICACIA DE LES CLAUSULAS
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

9. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (EN LÍNIA DISPUTI RESOLUTION)
Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació del servei objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU) o de l'usuari (si és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU).

11. NORMATIVA APLICABLE
Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);

Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,

Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació  del Comerç Minorista,

Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.

12. COMENTARIS I SUGGERIMENTS
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon de contacti +34 629373380  o a través del correu electronico info@wsc.cat

13. IDIOMA
L'idioma aplicable a aquestes condicions generals, així com els seus Annexos o els contractes o documents que es derivin de les mateixes és el Català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

bottom of page