fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});
top of page

Política de Privacitat per a Xarxes Socials

Política de Privacitat per a Xarxes Socials

1. INTRODUCCIÓ

1.1 La present política de privacitat està redactada conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d'ara endavant LOPDGDD i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, d'ara endavant RGPD. SPORTS EVASION S.L. (d'ara endavant Water Sports centre Calella) informa l'Usuari que els llocs web www.wsc.cat i derivats (d'ara endavant llocs web) són responsabilitat de Water Sports centre Calella.

1.2 Els llocs web són titularitat de SPORTS EVASION S.L.

2. PROTECCIÓ DE DADES

2.1 Water Sports centre Calella informa els usuaris que, de conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Water Sports centre Calella amb les següents finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

- Gestió de la XARXA SOCIAL
- Finalitat: Registre i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de les xarxes socials vinculades a Water Sports centri Calella.
- Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
- Base legítima: El consentiment de l'interessat.
- Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
- Cessions: No es preveuen.

- Gestió dels usuaris vinculats al perfil de la xarxa social de Water Sports centre Calella
- Finalitat: Gestió i tramitació de les accions realitzades pels usuaris vinculats en un entorn de "amistat" entre Water Sports centre Calella en les xarxes socials.
- Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
- Base legítima: El consentiment de l'interessat.
- Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
- Cessions: No es preveuen.

- Gestió del compliment normatiu
- Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures derivats del compliment de la normativa aplicable.
- Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat.
- Base legítima: El compliment d'una llei.
- Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
- Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria per a complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.

- Atenció de queixes i reclamacions*
- Finalitat: Gestió i tramitació de les queixes i reclamacions dirigides a la web.
- Termini de conservació: el termini estrictament necessari per a gestionar i donar resposta a la seva sol·licitud.
- Base legítima: Obligació legal.
- Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
- Cessions: No es preveuen.

- Tractament d'imatges
- Finalitat: Gestió de les imatges publicades en xarxes socials.
- Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat.
- Base legítima: El consentiment de l'interessat.
- Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
- Cessions: Les seves dades seran cedides en cas d'obligació legal.

En compliment de la Llei 34/2002, Water Sports centre Calella sol·licitarà i l'Usuari podrà prestar el seu consentiment exprés perquè Water Sports centre Calella faci ús de les seves dades per a enviar-li informació i publicitat sobre el lloc web i les diferents ofertes i promocions. Water Sports centre Calella ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals.

3. INFORMACIÓ SOBRE ELS DRETS DELS INTERESSATS

3.1 L'Usuari pot accedir en tot moment a les Polítiques de Privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat. Water Sports centre Calella té accés i tracta la informació pública de l'Usuari en la Xarxa Social, especialment el seu nom de contacte, només utilitzada dins de la pròpia Xarxa Social.

- Dret d'Accés*: Obtenir informació sobre les seves dades personals i del tractament realitzat.
- Dret de Rectificació*: Modificació de dades inexactes o incompletes.
- Dret a la Limitació de tractament*: Limitar els fins del tractament.
- Dret de Supressió*: Suprimir les dades personals, excepte en els casos previstos per la normativa aplicable.
- Dret de portabilitat*: Rebre les dades personals en un format estructurat i transmetre'ls a un altre responsable.
- Dret d'Oposició*: Oposar-se al tractament de les seves dades personals.

3.3 Per a exercir aquests drets, l'usuari haurà d'enviar un escrit a info@wsc.cat. La sol·licitud ha de complir uns certs requisits, incloent-hi identificació fefaent i, si és el cas, autorització del titular de les dades. L'Usuari també pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que hi ha hagut un incompliment de la normativa aplicable.

Water Sports centre Calella es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals.

4. RÈGIM DE RESPONSABILITATS*

4.1 Water Sports centre Calella farà les següents actuacions: accés a la informació pública del perfil, publicació d'informació ja publicada en la seva pàgina, enviar missatges personals i individuals, i actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'Usuari.

PUBLICACIONS

L'Usuari pot publicar en la pàgina comentaris, enllaços, imatges o altres continguts multimèdia, sempre que sigui titular dels drets d'autor o compti amb el consentiment dels tercers afectats. Water Sports centre
 Calella es reserva el dret a retirar continguts que infringeixin aquests termes i no es responsabilitza dels continguts publicats pels Usuaris.

CONCURSOS I PROMOCIONS

Water Sports centre Calella podrà fer concursos i promocions per als Usuaris units a la seva pàgina. Les bases d'aquests seran publicades en la Xarxa Social, complint amb la normativa aplicable.

5. LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió. relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

bottom of page